วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การถักเปลจากเศษผ้าเหลือใช้

การถักแปลจากเศษผ้าเหลือใช้

การทำเปลจากเศษผ้าเหลือใช้
อุปกรณ์
1.เศษผ้าเหลือใช้
  2.หูเปล
 3.ไม้ถัดเปล
วัตถุดิบในการสร้างภูมิปัญญา
        1.เศษผ้า
ขั้นตอนการผลิต
        1.นำเศษวัสดุผ้าที่เหลือใช้จากโรงงานเส้นๆมาแยกเป็นสีๆ
        2.นำเศษวัสดุผ้ามาแยกม้วนไว้เป็นแต่ละสีๆตามความหนาของผ้า
       3.เตรียมเศษไม่ที่ใช้ยาวประมาณ  1  เมตร  มาตีตะปู  โดยมีความกว้างของตะปู  2  ดอก 
ห่างกัน  30  ฟุต
      4.นำวัสดุผ้าที่เตรียมไว้สำหรับขนำหูเปลมาพันกับตะปูทั้งหมด  7  รอบ
     5.นำเศษวัสดุมาสานเป็นบวงไขว้กันลักษณะคล้ายเปียให้มีความยาว  10  นิ้ว  จึงนำปลายทั้ง  2  ข้าง  ผูกเข้ากันให้เป็นห่วงวงรี   จึงได้หูเปลจำนวน  14 หู  โดยทำตอนที่ อีก 1  รอบ จึงจะได้หูเปล  2 ข้าง
    6.นำหูเปลที่เตรียมไว้ทำตามขั้นตอนที่ มาสานขึ้นต้นด้วยเศษวัสดุผ้าที่เตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 2  โดยเก็บหูไว้  2  อันจะเหลือหู  12 อัน  เริ่มถักหูแรกโดยขึ้นต้นสอดผ้าลักษณะเงื่อนพิรอด   ถักต่อไปเลื่อยๆจนครบ  12  หู   (ครบ  1   แถว)
    7.นำเศษวัสดุผ้าอีก สีที่เตรีนมไว้โดยผูกกับหูแรก  แถวที่ 1  แล้วนำมาถักเป็นเงื่อนพิรอดกับแถวที่  1  ถักไปเรื่อยๆจนครบ  12ช่องจะได้แถวที่ 2
   8.ทำตามวิธีตามขั้นตอนที่ และขั้นตอนที่ สลับสีกันไปมาทั้งสอองสีเรื่อยๆจนครบ 14 แถว
   9.นำหูที่เหลืออีกข้างมาผูกกับต้นเสาเพื่อทำการต่อเปลที่ถักเสร็จแล้ว  14   แถว   นำปลายวัสดุเศษผ้าจากแถวที่   14   แถว  นำปลายวัสดุเศษผ้าจากแถวที่  14  มาถักต่อหูที่เตรียมไว้โดยถักสลับฟันปลากันไปมาเหมือนถักเปลตามขั้นตอนที่  5  และขั้นตอนที่  7  จนไปสุดแถว  (แถวที่  15)
  10.นำปลายผ้าที่ถักเสร็จแถวที่   15แต่ละข้างให้สอดบวงด้านข้างไปจนสุดหูเปลอีกด้าน   เพื่อใช้ปรับความลึกชื้นของเปลนอนดังกล่าว  (จึงได้เปลอีก  1  อัน)
การจัดจำหน่าย      
     สถานที่จัดจำหน่าย   บริเวณหน้าบ้าน
    ราคาขายหน้าร้าน   เปลละ   100    บาท
    ราคาปลีก             เปลละ   120   บาท
    ราคาส่ง               เปลละ  90      บาท
คุณประโยชน์ของภูมิปัญญา
    ใช้เศษผ้าที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น